Incento BV is aangesloten bij de SGR, de ANVR en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen; organisaties die het belang van de consument voor ogen hebben.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochures en op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in onze brochures en op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Wij rekenen € 30,- reserveringskosten per boeking.
Acceptatie van ons aanbod betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met onze voorwaarden. 
 

Aanvullende reisvoorwaarden van Incento

In aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn de volgende aanvullende reisvoorwaarden van toepassing:


(Aan)betaling


 1.  Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom, plus de non-refundable reisonderdelen te worden voldaan. 
 2.  Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator.
 3. Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. Indien op een reis andere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande betalingsvoorwaarden, op de reis specifieke betalings-voorwaarden van toepassing zijn.


Uw vluchten 

Indien gewenst kunnen wij voor u ook de vluchten boeken. Uw vluchten zijn gebaseerd op de laagstgeprijsde boekingsklasse, indien deze klasse niet meer beschikbaar is geldt er een meerprijs, deze meerprijs wordt met u besproken en bij reservering aan u doorberekend. Indien u comfort klasse of businessclass reist geldt ook hiervoor een meerprijs. Deze wordt met u overlegd en na akkoord aan u doorberekend. De vliegtickets die wij voor u reserveren zijn non-refundable tickets, waardoor deze niet meer kosteloos gewijzigd en/of geannuleerd kunnen worden na bevestiging van de reis. Deze annulerings- en wijzigingskosten zijn 100%. Uw non-refundable vliegtickets worden opgeteld bij uw aanbetaling.

Opzegging door de reiziger (annulering)

 1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 
  • bij annulering tot de 56e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus de non-refundable reisonderdelen;
  • bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
  • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
  • bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 2. Indien op een reis andere annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op de reis specifieke annulerings-bepalingen van toepassing zijn.
 3. a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 
  b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. 
  c. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert. 
  d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. 
  e. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

 4.  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Onze kantooruren zijn van maandag t/m vrijdag (behalve officiële feestdagen) van 09.00 tot 17.30 uur.

 

Voorbehoud
Onze reizen worden, in samenwerking met onze leveranciers, met grote zorg samengesteld. Onderweg kunnen zich soms situaties voordoen die horen bij de cultuur en gewoontes van het land waar u zich op dat moment bevindt en die de voortgang van de reis kunnen belemmeren. Een gevoel voor humor is in deze omstandigheden dan de beste benadering. Incento is niet aansprakelijk als de trein door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen niet volgens schema dienstregeling kan rijden. We doen ons best om volledig te voldoen aan onze verplichtingen maar met de vele logistieke beslommeringen is het niet ongewoon om onderweg vertraging op te lopen. Excursies kunnen daardoor niet altijd worden gegarandeerd en kunnen alleen worden uitgevoerd als de tijd en omstandigheden dit toelaten. De treinmaatschappij behoudt zich het recht voor om af te wijken van de oorspronkelijke programmabeschrijving op onze website/brochure als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.


Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door Incento gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 
 

Calamiteitenfonds Reizen

Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de door Incento gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de  reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


Brochure aanvragen